Projektový manažment 1

Trvanie kurzu: 28 hodín

Forma výučby: kombinovaná / online

Miesto kurzu: Posôbíme na Liptove, ale podľa záujmu a vzájomnej dohody vieme kurz realizovať kdekoľvek.

Cena kurzu: 996,- eur s DPH

Cieľ kurzu

 • Porozumenie filozofie a praktické ovládnutie základných nástrojov projektového manažmentu v úlohe projektového manažéra a člena tímu projektu so zameraním na fázu definovania a plánovania projektu.
 • Implementácia štandardizovaných postupov riadenia projektov v súlade s požiadavkami PMI a IPMA štandardov a vytvorenie podmienok na zlepšenie orientácie na zákazníka a prenos požiadaviek zákazníkov do riešenia projektov.

Obsah kurzu

Definovanie projektu

 • Identifikácia požiadaviek zainteresovaných strán a riadenie stakeholderov.
 • Identifikácia kritických faktorov úspechu projektu.
 • Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (Feasibility study).

Plánovanie projektu

 • Vytvorenie projektového tímu.
 • Dekompozícia cieľov a tvorba hierarchickej štruktúry prác (WBS – Work Breakdown Structure).
 • Vytvorenie Ganttovho diagramu a analýza zdrojov.
 • Použitie etapového modelu projektu, sieťových grafov a časového harmonogramu.
 • Vytvorenie matice zodpovedností a alokácia zdrojov.
 • Plánovanie rizík.
 • Analyzovanie silových polí.

Projektové plánovanie s použitím umelej inteligencie (AI)

 • Príklady, ako môže generatívna umelej inteligencie pomôcť projektovému manažérovi pri definovaní a plánovaní projektu.